Regulamin Akademii Cheerleaderek Fragolin Krosno (ważny od 1.09.2018r)

 1. CEL AKADEMII Akademia Cheerleaderek Fragolin Krosno (dalej „Akademia”) ma na celu rozwijanie umiejętności cheerleadingowych dzieci i młodzieży, promowanie aktywnego stylu życia oraz budowanie ducha zespołowego.
 2. ZASADY UCZESTNICTWA
  • Uczestnictwo w zajęciach Akademii jest otwarte dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat.
  • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych formularza zgłoszeniowego oraz regulaminu Akademii.
 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  • Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających odpowiednie doświadczenie i umiejętności.
  • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania Akademii o wszelkich istniejących problemach zdrowotnych dziecka, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo podczas zajęć.
  • Akademia dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki treningowe, jednak rodzice/opiekunowie prawni muszą być świadomi, że cheerleading jest sportem niosącym ryzyko urazów.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚC
  • Akademia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe podczas zajęć, wynikające z normalnego ryzyka związanego z uprawianiem sportu.
  • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ubezpieczenia dziecka na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń sportowych.
 5. ZASADY ZACHOWANIA
  • Uczestnicy Akademii są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play, szacunku dla innych zawodników, trenerów oraz sprzętu sportowego.
  • Akademia zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestnika, który narusza regulamin lub wykazuje niewłaściwe zachowanie.
 6. OBOWIĄZKU RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
  • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego przyprowadzania i odbierania dzieci na/z zajęć.
  • W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice/opiekunowie prawni powinni poinformować o tym trenerów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. OPŁATY
  • Zajęcia w Akademii są płatne. Informacje o wysokości opłat oraz terminach płatności dostępne są w biurze Akademii.
  • Brak terminowej opłaty może skutkować zawieszeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 8. ZGODY I INFORMACJE
  • Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Akademii (zdjęcia, filmy).
  • Akademia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin Akademii może ulec zmianie, o czym rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo Akademii.
  • każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się z w/w regulaminem

Dziękujemy za zaufanie i współpracę. Życzymy wszystkim uczestnikom wiele sukcesów i radości z treningów!

Akademia Cheerleaderek Fragolin Krosno